کتاب جهانی از عدم اثر لورنس کراوس،اثری داستان گونه بر موضوعیت  کیهان شناسانی میباشد.

که هر چقدر در مسیر داستان پیش میرویم  مخاطب با جادبه بی نطیری خالق این اثر روبرو و سوپرایز میگردد.

نویسنده یعنی لاورنس کراوس که  او یک فیزیکدان  برجسته در نظری پیشگام پیشرفت های شگفت انگیز است در کتاب حاضر به پرسش های فلسفی بسیار از مخاطبان این کتاب پاسخ قاطع میدهد. با استدلال و منطق

نویسنده و فیزیکدان برجسته که دارای شهرت بسیاری در زمان حال است .با تلاش و تحقیقات بسیار قادر شده فاصله میان فرهنگ عامه و علم از بین ببرد و باور دارد که علوم جدید قادر است به بسیاری از چرا و سوالاات دربارع به جای هیچ چیزی وجود دارد را مطرح نماید

 نتایج تجربی و بررسی های دقیق و سختی در  کتاب جهانی از عدم بخوبی و به زبانی ساده و قابل فهم برای درک عموم گنجانده شده است.

 کتاب جهانی از عدم اثر لورنس کراوس دارای فصول ذلیل است

 1 : قصه اسرار آمیز کیهانی: سرآغاز
2: داستان مرموز کیهان: وزن کردن جهان

 3: نوری از آغاز زمان

 4 : مطالب بیشتری درباره هیچ چیز

 5: جهانِ گریزان

6: ناهار مجانی در پایان جهان

 7 : جهان بیچاره ما

 8: تصادف بزرگ؟

 9: “هیچ چیز” چیزی است

 10: “هیچ چیز” ناپایدار است

11 : جهان های شگفت انگیز جدید