ایرانیان ازدیربازشادمانی راازنعمت های پروردگارمی شمردندوتاتوانسته اندبه انگیزه های مختلف برای وصول به شادی به برگزاری جشن اهتمام داشته اند.جشن هاوآیین هایی گذشته بسیاردرایران قدیم وجودداشته که هریک درموقعی مشخص ازسال برگزارمی شد.وروداسلام به ایران واسلام پذیری ایرانیان هرگزبه معنای کنارنهادن این رسوم، باهمه ارزش های مثبت ومنفی تاریخ باستانی آن نبود

Optimized with PageSpeed Ninja