در بسیاری از نقاط جهان برنج غذای اصلی و تامین کننده بخش زیادی از انرژی بدن افراد است. همچنین در ایران هم خیلی از افراد برنج را به عنوان غذای اصلی مصرف کرده .و به گونه ای که سالانه هر نفر ۲۸ کیلوگرم برنج مصرف می کند.

Optimized with PageSpeed Ninja