جهت خرید لوبیا چشم بلبلی زیر قیمت بازار با شماره زیر تماس بگیرید

09201383718 , 021-77644417

 

در این مطالعه عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیاتپاری محلی

جیرفت در تراکم های مختلف در سال 1388 و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد.

تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلی و سه ژنوتیپ لوبیا گرمسیری شامل لوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت،

توده لوبیا تپاری کرم رنگ و توده لوبیای تپاری سیاه رنگ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. تراکم های مختلف از طریق

تنظیم فاصله بین بوته ها روی ردیف های کاشت (5، 10 و 15 سانتی متر) پس از استقرار کامل بوته ها انجام گرفت. نتایج نشان داد

عامل تغییر در تراکم بوته نمی تواند عملکرد دانه و عملکرد کاه را تحت تاثیر قرار دهد ولی عملکرد دانه و کاه در ژنوتیپ های مختلف

به ترتیب در سطح احتمال آماری 1% و 5% تفاوت معنی داری را نشان دادند. در این بررسی بالاترین عملکرد دانه مربوط به

توده لوبیا تپاری کرم رنگ به میزان 2.10 تن در هکتار و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ لوبیا تپاری سیاه رنگ به میزان 1.37 تن در هکتار بود.

بیشترین عملکرد کاه توسط لوبیا چشم تپاری کرم رنگ به میزان 2.47 تن در هکتار و کمترین

آن در توده لوبیا تپاری سیاه رنگ به میزان 1.71 تن در هکتار به دست آمد. همچنین تعداد غلاف در بوته،

تعداد دانه درغلاف و تعداد کل دانه در بوته تحت تاثیر تراکم قرار گرفته و به ترتیب در

سطح احتمال آماری 1% ، 5% و 1% معنی دار گردید. ژنوتیپ های مختلف لوبیا گرمسیری از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه درغلاف، طول غلاف، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال 1% تفاوت های معنی داری را نشان دادند.

 

منبع: sid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimized with PageSpeed Ninja