دانلود رایگان کتاب سیمرغ و سی مرغ

در سی سال گذشته بسیاری از استادان درباره منطق الطیر عطار بحث و تحقیق نموده اند . از جمله ایشان می تون از ریتر,سعید نفیسی,دکتر گوهرین,دکتر زرین کوب,و به ویژه فروزان فر نام برد.

 این شادروان نقد و احلیلی مفصل از آثار عطار و از جمله منطق الطیر بچاپ رسانید.

دکتر نوابی 39 خاور شناس را که درباره عطار تحقیق نموده اند یادکرده است . 9 تن از ایشان بویژه درباره منطق طیر کار کرده اند.

به نظر میرسد که یک مساله از نظر همگی دور مانده است.و ان این که این اثر گرانقدر عطار یک نمایشنامه است و با جدا کردن پوسته ها از ان و بر روی صجنه اوردن ان می توان خدمتی برای توده ی مردم انجام داد.

کتاب سیمرغ و سی مرغ اثر علینقی منزوی

درمورد عطار نیشابوری تاریخ دوران و نوشته های او سهروردی و ابن سینا خلاصه ی منطق الطیر عطار منطق الطیر عطار داستان سفر گروهی از مرغان به راهنمایی هد هد به کوه قاف برای رسیدن به آستان سیمرغ است.

هر مرغ به عنوان نماد دسته ی خاصی از انسان ها تصویر می شود. سختی های راه باعث می شود مرغان یکی یکی از ادامه ی راه منصرف شوند… خداشناسی در کتب مقدس قدیم پیش از آمیزش ملل هندی و آرامی به دو شکل متمایز دیده می شود .الف- خدا در کتب آرامی به ویژه تورات، یک شخص است ،جدا از جهان که جهان را از عدم به وجود آورده است. ب- خدا در کتب هندی، به ویژه ودا روح جهان و خود آنست که در اصطلاح اسلامی پس از سهروردی توحید اشراقی و تنزیهی نامیده می شود.

سیمُرغ نام یک پرندهٔ اسطوره‌ای-افسانه‌ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین موجودات در ادبیات پارسی برشمرد. دانشمندان زیادی از دیرباز به این پرنده در اساطیر ایرانی و شباهتهای آن با مرغان دیگری همچون çyena (شاهین)، گرودای هندی، وارغن، کرشیفت، امرو و کمروی اوستایی، چمروش و کَمَک در ادبیات پهلوی، عنقای عربی، هما و ققنوس در ادب پارسی، فونیکس یونانی، انزوی اکدی، و سیرنگ در ادبیات عامیانه پرداخته‌اند. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. کُنام (آشیانه) او کوه اسطوره‌ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. زال را می‌پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می‌کند. به رستم در نبرد با اسفندیاررویین‌تن یاری می‌رساند. جز در شاهنامه دیگر شاعران پارسیگوی نیز سیمرغ را چهرهٔ داستان خود قرار داده‌اند. از جمله منطق الطیر، عطار نیشابوری نیز از آن دسته‌اند.