دانلود رایگان کتاب شعرای بزرگ ایران اثر هوشنگ مستوفی

کتاب شعرای بزرگ ایران: از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم

 ملت ایران از روزگار بسیار قدیم یعنی از ان زمانیکه نامی از ملتهای دیگر در عرصه گیتی وجود نداشت. و بیشتر مردم دنیا نیمه وحشی میزیستند و ظلمت جهل و نادانی بر همه جا سایه افکنده بوده مشعل فروزان تمدن و فرهنگ جهانرا در دست داشت .و این برتری درخشان علمی و فرهنگی تا زمان بسیار نزدیک بماهمواره استوار و برقرار بوده است.
نویسنده این سطور از نخستین سالهای تحصیلی همشیه باین گذشته پر افتخار با نظر تکریم و اعجاب مینگریستم . یکی از ارزوهای قلبیم این بود که روزی بتوانیم در راه شناسانیدن ادبیات زبان پارسی قدمی هرچندهم که کوچک و ناچیز باشد برداردرم.
کتابی که اکنون از نظر شما میگذرد انعکاس کوچکی از احساسات و آرزوهای دور و دراز از زندگانی نگارنده است .که همیشه خاطر مرا بخود مشغول میداشته است.
نخستین شاعری که در این کتاب شرح حالش آمده و باصطلاح با نام او فتح باب شده است آن تیره چشم شاعر روشن بین یعنی رودکی سمرقندیست که معاصر با سلاطین دانش پرور و بزرگوار سلسله سامانی بوده است .

و از بزرگترین شعرای زبان پارسی محسوب میشده است.
علت آنکه بدوران بیش از این شاعر اشاره نرفت این بود که قبل از رودکی از شعرای زبان پارسی آثار چندانی در دست نمانده و از زندگانی آنان نیز اطلاع زیاد و قابل ملاحظه ای موجود نیست.

و اصولا منظور نگارنده نوشتن شرح حال کامل و تعیین سبک این شاعران و منتخب کاملی از اشعارشان بود.
با این همه در آغاز این کتاب لازمست سخنی چند درباره سخنسرایان زبان پارسی و وضع ادبی ایران پس از استیلای عرب باختصار اورده شود. که در ادامه کتاب بدان اشاره خواهد شد.