حراج!

مبانی نجوم رادیویی

Original price was: ﷼660,000.Current price is: ﷼600,000.

دسته:

توضیحات

 

مبانی نجوم رادیویی

نجوم رادیویی

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺒﻮط ﮐﺮد .ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﯾﻦ اﺟﺮام درﺧﺸﺎن آﺳﻤﺎن ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن

وﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ او را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد، واﻗﻌﺎ اﯾﻦ اﺟﺮام درﺧﺸﺎن ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا از اﻓﻖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﺎر

ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ وﻫﺰاران ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واﻣﯽ داﺷﺖ. اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﻮاﻻت، و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آﺳﻤﺎن، ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن رﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻣﺜﻠﺜﺎت و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ ﻫﺎی

ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ. و در دوراﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺮ اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دوران ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﺎ اﻣﺰﺟﺎج آن ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﺑﻪ دوران ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ در ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﭼﻬﺮه ﻋﺮوس ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻢ ﮔﻤﺎرد.

ﭘﺲ روزﮔﺎری ﮐﻪ داﻧﺶ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﺑﻮد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﻄﺮﻻب وﺳﺪس ﻓﺨﺮی و رﺑﻊ

ﺟﺪاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﻧﻮری و ارﺗﻘﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن اﻓﻖﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و ﮐﺸﻒ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه دﯾﮕﺮی از اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

ﻟﺰوم ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﻒ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻧﺎم رادﯾﻮ ﺗﻠﺴﮑﻮپﻫﺎ اﺣﺴﺎس .ﺷﺪ وﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نجوم رادیویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimized with PageSpeed Ninja