حراج!

کتاب دیدگاه امام علی (ع) به فرهنگ جاهلیت عرب

45,000

کتاب دیدگاه امام علی (ع) به فرهنگ جاهلیت عرب

نویسندگان: رضا مرادی سحر و روشنک کاظمی مقدم

انتشارات دانشیارن

قطع وزیری

چاپ 1398

توضیحات

 

کتاب دیدگاه امام علی (ع) به فرهنگ جاهلیت عرب

موضوع فرهنگ  جاهلیــت در کتاب کتاب دیدگاه امام علی (ع) به فرهنگ جاهلیت عرب ، از موضوعــات بســیار مهــم و درعین حــال کاربــردی مخصوصــاً در دنیــای مــدرن امــروز بــه شــمار مــی رود.

بــرای شــناخت فرهنــگ جاهلیــت ابتــدا بایــد دانســت

چــرا بــه ایــن نــام، نامگــذاری شــده و این کــه چــرا در ایــن دوران انســان ها نتوانســتند. از نــوع زندگــی، اعتقــادات و اخلاقیــات خــود دســت برداشــته و پیشــرفتی بــه دســت آورنــد.

بــرای شــناخت فرهنــگ جاهلیــت اولــی و بــه تبــع آن تکــرار همــان جاهلیــت، بــه صورت هــای مختلــف، بــه ناچــار بایــد بررســی

 

همه جانبــه ای را دربــاره زندگــی اجتماعــی

و آن چــه را کــه در جامعــه آن دوران گذشــته

و نیــز در بعــد فرهنگــی، اجتماعــی، دینــی و اخلاقــی، داشــته باشــیم.

چــرا کــه نــوع شــناخت صحیــح از آن دوران
کمــک شــایانی بــه مــا باشــد تــا بــار دیگــر، آن عــادات زشــت ررم اتکــب نشــویم.
منابــع بی شــماری در دســترس اســت کــه بــا مطالعــه آن هــا

می تــوان بیشــتر آداب و رســوم اعــراب جاهلــی را شــناخت.

منبــع بــرای شــناخت اوصــاف جاهلیــت، در مرحلــه اول قــرآن مجیــد اســت.

قــرآن بــه بســیاری از آداب و رســو ماعــراب جاهلــی، اشــار هنمــو هداســت کــه بــا ربرســی ایــن کتــاب الهــی، یم تــو نابــه عظمــت و زبرگــی کار پیامبــر
اســلا مپــی بــر.د

نظر نهج البلاغه در مورد فرهنگ جاهلیت

بعــد از قــرآن کریــم، منبــع گرنا قــدر دیگــری کــه بــرای شــناخت مفهــوم جاهلیــت وجــود دارجهن ،د البلاغــه اســت. امــام علــی(ع) درجهن البلاغــه، رقتیبــاً در بســیاری از سخنانشــان ویژگی هــای رفهنــگ منحــط جاهلــی ر ابیــان کرهد انــد. بــزرگان شــیعه و ســنی نیــز بــا بهره گیــری از متــن نهج البلاغــه، بــه تدویــن شــرح های بســیار مفیــدی اقــدام نموهد انــد
کــه انســان بــا مطالعــه آن هــا می وتانــد آشــنایی بســیاری را نســبت بــه فرهنــگ جاهلــی بــه دســت آور.د
رهچنــد بــه نظــر می رســد وهژا ی جاهلیــت بــه دوران مخصــوص، قبــل از اســلام اطــلاق شــده اســت، ولــی بــا دقــت در آیــات قــرآن، نهج البلاغــه و نیــز روایــات ائمــه معصومیــن می تــوان فهمیــد کــه جاهلیــت، منحصــر بــه دوران قبــل از اســلام نیســت، بلکــه، در زمــان قبــل و بعــد از امــام علــی(ع) و بــه تبــع در زمان هــای بعــد نیــز وجــود داشــته اســت.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب دیدگاه امام علی (ع) به فرهنگ جاهلیت عرب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *