در کتاب تن تن در استانبول همه ماجرا در این سری از کتاب تن تن با یک نامه شروع میشود که هنگامی که تن تن برای سپری تعطیلات و استراحت در هتل سپری می کند نامه ای برایش می آید که در نامه گزارشی برایش آمئه که تن تن برافروخته میگوید گویی استراحت بمن نیامده و باید به استانبول سفر کنم.باری این ماجرا در کشور ترکیه این بار اتفاق می افتد در استانبول و خواندن این کتاب را حتما توصیه می کنم.این قصه دقیقا پس از بازگشت از مولن ارتس است یعنی ماجرای تورنسل.